download file
xlsx
Tải xuống
Biểu mẫu ngân sách dự án
[ Dành cho NPO ] Mô tả chi tiết ngân sách khi thực hiện dự án.
download file
xlsx
Tải xuống
Sơ đồ Gantt
[ Dành cho NPO] Mô tả chi tiết thời gian thực hiện các hoạt động trong dự án.
download file
docx
Tải xuống
Thiết kế dự án
[ Dành cho NPO] Mô tả chi tiết dự án bao gồm các thông tin quan trọng như mục tiêu, các hoạt động chính của dự án, thời gian thực hiện, dự trù kinh phí.
download file
docx
Tải xuống
5 Steps to Build Your Development Strategic Plan
[English only]
download file
xlsx
Tải xuống
Nguồn gây quỹ
Một số nguồn gây quỹ bạn có thể tham khảo
download file
docx
Tải xuống
Phân tích của LHQ về tác động xã hội của đại dịch COVID-19-đã chuyển đổi
Nguồn: Liên Hợp Quốc
download file
pdf
Tải xuống
Sổ tay hướng dẫn - Phát triển cộng đồng
Tài liệu dành cho người làm công tác phát triển cộng đồng
download file
docx
Tải xuống
Tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh 2017
Nguồn: Unicef
download file
docx
Tải xuống
Chính sách bảo vệ quyền Trẻ em của ASIF
Dành cho NPO
download file
pdf
Tải xuống
Quy trình cấp quỹ
Tài liệu dành cho NPO